Νέα

[Έληξε] Στέλεχος Σύγχρονης Τέχνης

10.06.2020

Η Ελευσίνα 2021 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης αναζητά μέσω της ICAP Recruitment Solutions:

Στέλεχος Σύγχρονης Τέχνης

Το Στέλεχος της Διεύθυνση Σύγχρονης Τέχνης αναφέρεται στον Διευθυντή Σύγχρονης Τέχνης και στον Καλλιτεχνικό Διευθυντή.

Αντικείμενο του Στελέχους Διεύθυνσης Σύγχρονης Τέχνης είναι η συμβολή στη διαμόρφωση του συνολικού καλλιτεχνικού προγράμματος, ο σχεδιασμός και διαμόρφωση της καλλιτεχνικής προσέγγισης, η καλλιτεχνική επιμέλεια, η επιλογή καλλιτεχνών ή/και καλλιτεχνικών συνεργατών στους τομείς των εικαστικών τεχνών και της τέχνης στον δημόσιο χώρο σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό πρόγραμμα που έχει εγκριθεί.

Οι κυριότερες αρμοδιότητες του Τμήματος είναι οι εξής:

 • Η περιγραφή των ειδικότερων επιδιώξεων, περιεχομένου, μέσων, υποδομών, καλλιτεχνικών προδιαγραφών παραγωγής και πόρων υλοποίησης κάθε καλλιτεχνικής δραστηριότητας (art project) οποιασδήποτε μορφής εντάσσεται στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα στο πεδίο ευθύνης της.
 • Η επιμέλεια του προγράμματος στο πεδίο ευθύνης της, μετά από έρευνα των σχετικών καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και διεθνώς και αφού συνεκτιμηθούν οι ιδιαίτερες προτιμήσεις του τοπικού κοινού. Κατά την επιμέλεια συντελείται η διαμόρφωση της προτεινόμενης δομής, του περιεχομένου και του χρονοπρογραμματισμού συνολικά του προγράμματος και ειδικότερα των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και λοιπών δραστηριοτήτων που αυτό περιλαμβάνει. Για το σκοπό αυτό, η συνεργασία και με τις λοιπές Διευθύνσεις της Γενικής Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης όταν αυτό απαιτείται.
 • Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Εκτέλεσης Παραγωγής κατά τον αναλυτικό προσδιορισμό, των τεχνικών προ-απαιτούμενων κάθε προτεινόμενης καλλιτεχνικής δραστηριότητας.
 • Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Εκτέλεσης Παραγωγής, τη Διεύθυνση Αστικών Παρεμβάσεων και Παρακαταθήκης, τη Διεύθυνση Ενεργοποίησης και Συμμετοχής Κοινού/Πολιτών- Community Engagement, τη Διεύθυνση Marketing και Επικοινωνίας και τη Διεύθυνση Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών, για την προετοιμασία του λεπτομερούς φακέλου της κάθε δράσης.
 • Η προετοιμασία εισηγήσεων για την έγκριση καλλιτεχνικής ή άλλης δράσης (π.χ. ημερίδες και συνέδρια) από το Δ.Σ. με βάση το λεπτομερή φάκελο δράσης.
 • Η υποβολή εισηγήσεων προς το ΔΣ της Εταιρείας, για έγκριση μιας δράσης του πεδίου ευθύνης της μετά από σχετικό αίτημα του ΔΣ προς τη Διεύθυνση και ενημέρωση της Γενικής Διεύθυνσης.
 • Η συνεργασία για την προετοιμασία απολογισμού δράσης, όπου κρίνεται κατόπιν συνεννόησης ότι απαιτείται, με τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Εκτέλεσης Παραγωγής.
 • Η αντιμετώπιση και επίλυση όλων των ζητημάτων καλλιτεχνικής φύσης που σχετίζονται με την εκτέλεση του μέρους του προγράμματος ευθύνης της Διεύθυνσης.
 • Η εισήγηση προτάσεων προς τη Γενική Διεύθυνση για την καλλιτεχνική δικτύωση της Εταιρείας, τη δημιουργία σχέσεων και δικτύων ανάμεσα στην καλλιτεχνική ομάδα και την καλλιτεχνική κοινότητα καθώς και την επιδίωξη συνεργασιών με άλλες πόλεις, φορείς, φεστιβάλ, οργανισμούς και διοργανώσεις από την Ελλάδα και την Ευρώπη προκειμένου να προωθηθεί το μήνυμα του καλλιτεχνικού προγράμματος.
 • Η παροχή της απαιτούμενης πληροφορίας και υποστήριξης προς την αρμόδια Διεύθυνση Αστικών Παρεμβάσεων και Παρακαταθήκης ή/και εξωτερικών συνεργατών, για τους σκοπούς της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων, επιπτώσεων και πολιτισμικού αντίκτυπου κάθε καλλιτεχνικής δραστηριότητας που έχει υλοποιηθεί.
 • Η προετοιμασία τεκμηριωτικού υλικού (documentation) και πρακτικών από τις συναντήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των δράσεων ευθύνης της προκειμένου αυτό να αξιοποιηθεί από τη Διεύθυνση Marketing και Επικοινωνίας και να καταστεί διαθέσιμο προς κάθε ενδιαφερόμενο.
 • Κάθε άλλη αρμοδιότητα που της ανατίθεται με απόφαση της Γενικής Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης και του Διευθυντή Σύγχρονης Τέχνης

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Αρχιτέκτονα Μηχανικού/Πολιτιστικής Διαχείρισης
 • Εμπειρία στη διεκπεραίωση διοικητικών εργασιών
 • Ευχέρεια στη συγγραφή κειμένων
 • Εμπειρία στη διεξαγωγή αρχιτεκτονικών προμελετών & μελετών
 • Αποδεδειγμένη προηγούμενη συνεργασία με πολιτιστικό οργανισμό δημοσίου ή ευρύτερου δημοσίου τομέα
 • Πολύ καλή γνώση της Ελευσίνας και του προγράμματος της Ελευσίνας 2021
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών (επίπεδο Β2 και άνω)
 • Άριστη χρήση Η/Υ, σχεδιαστικών προγραμμάτων, προγραμμάτων επεξεργασίας δεδομένων και κειμένου
 • Ευέλικτο ωράριο
 • Δυνατότητα πραγματοποίησης ταξιδιών

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Εμπειρία/Συμμετοχή σε ερευνητικά εργαστήρια κ.λπ. δράσεις καλλιτεχνικής-ερευνητικής φύσης
 • Εμπειρία στην οργάνωση και παραγωγή ημερίδων/συνεδρίων κ.λπ. πολιτιστικών εκδηλώσεων
 • Εμπειρία στις διαδικασίες Δημοσίων Συμβάσεων

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. Οι αιτήσεις θα γίνονται αποδεκτές έως 28/6/2020.

Για υποβολή αιτήσεων πατήστε εδώ

*Οι αμοιβές για όλες τις θέσεις υπάγονται στο ενιαίο μισθολόγιο ως ΝΠΙΔ και αφορούν μέγιστη απασχόληση ενός χρόνου με δικαίωμα ανανέωσης έως και τη λύση της εταιρίας το 2022 χωρίς δικαίωμα μονιμοποίησης σε φορείς του Δημοσίου σύμφωνα με το Άρθρο 66 του Νόμου 4509/17.