Νέα

[Έληξε] Στέλεχος Κεντρικής Γραμματείας

10.06.2020

Η Ελευσίνα 2021 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης αναζητά μέσω της ICAP Recruitment Solutions:

Στέλεχος Κεντρικής Γραμματείας

Το Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας και Υποστήριξης Οργάνων αναφέρεται απευθείας στην Διευθύντρια Διοικητικών –Οικονομικών Υπηρεσιών.

Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, το Τμήμα υποστηρίζει όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της Εταιρείας.

Οι αρμοδιότητες του Γραφείου είναι οι εξής:

 • Η φροντίδα για την εύρυθμη λειτουργία των χώρων στέγασης των υπηρεσιών της Εταιρείας.
 • Η ευθύνη λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου και η διεκπεραίωση όλων των τηλεφωνικών επικοινωνιών.
 • Η διαχείριση, ταξινόμηση, αρχειοθέτηση και διακίνηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας (έντυπη και ηλεκτρονική) της Εταιρείας.
 • Η φροντίδα για τη σύνταξη επιστολών εγγράφων, εκθέσεων και αναφορών όπου απαιτείται σε συνεργασία με τις άλλες υπηρεσιακές μονάδες της Εταιρείας.
 • Η διαχείριση του κεντρικού ενιαίου πρωτοκόλλου της Εταιρείας.
 • Η μέριμνα για το σχεδιασμό και προτυποποίηση των templates που χρησιμοποιεί η Εταιρεία σε επιστολόχαρτα, συμβάσεις, email-s, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Marketing και Επικοινωνίας.
 • Η διατήρηση ψηφιακών αρχείων συμβατικών εγγράφων.
 • Ο συντονισμός των υπηρεσιών με τρίτους και η παρακολούθηση και υπενθύμιση των καθημερινών συναντήσεων και επαφών.
 • Η φροντίδα για την άμεση κοινοποίηση σχετικών ανακοινώσεων.
 • Η τήρηση του γενικού αρχείου της Εταιρείας.
 • Η διατήρηση αναλυτικού ημερολόγιου στις εκάστοτε χρησιμοποιούμενες πλατφόρμες.
 • Ο προγραμματισμός των ταξιδιωτικών κρατήσεων για τους εργαζομένους/ στελέχη της Εταιρείας.
 • Η φροντίδα για τη διαθεσιμότητα γραφικής ύλης και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης των γραφείων και η έγκαιρη προμήθεια αυτών από το Τμήμα Προμηθειών, Δημοσίων Συμβάσεων και Διαγωνισμών.
 • Η πραγματοποίηση εξωτερικών εργασιών με τα ΕΛΤΑ, φωτοτυπήσεις και λοιπούς οργανισμούς για προσκόμιση – παραλαβή εγγραφών.
 • Η παροχή γραμματειακής υποστήριξης σε όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της Εταιρείας, η ευθύνη και ο συντονισμός των επιμέρους γραφείων διοικητικής υποστήριξης.
 • Η άσκηση κάθε άλλης εργασίας σχετικής με την αρμοδιότητα του Τμήματος που του ανατίθεται από τον επικεφαλής της Διεύθυνσης, ακόμα και αν αυτή δεν προβλέπεται ειδικά.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ Διοίκησης Επιχειρήσεων η συναφούς αντικειμένου
 • Τουλάχιστον 5 χρόνια προϋπηρεσία, ιδανικά σε πολιτιστικό φορέα
 • Άριστη γνώση Η/Υ: Word, Excel, Outlook
 • Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές καταστάσεις
 • Διάθεση για προσφορά υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών

Επιθυμητά προσόντα:

 • Αναλυτική σκέψη και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών
 • Οργάνωση και υπευθυνότητα
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. Οι αιτήσεις θα γίνονται αποδεκτές έως 28/6/2020.

Για υποβολή αιτήσεων πατήστε εδώ

*Οι αμοιβές για όλες τις θέσεις υπάγονται στο ενιαίο μισθολόγιο ως ΝΠΙΔ και αφορούν μέγιστη απασχόληση ενός χρόνου με δικαίωμα ανανέωσης έως και τη λύση της εταιρίας το 2022 χωρίς δικαίωμα μονιμοποίησης σε φορείς του Δημοσίου σύμφωνα με το Άρθρο 66 του Νόμου 4509/17.