Νέα

[Έληξε] Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών κάλυψης της θέσης γραμματέα Διοικητικού Συμβουλίου, υπεύθυνου προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) και συμβούλου Παρακαταθήκης

24.12.2020

H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, με διακριτικό
τίτλο ELEUSIS 2021 πρόκειται να προβεί στην παροχή υπηρεσιών κάλυψης της θέσης γραμματέα
Διοικητικού Συμβουλίου, υπεύθυνου προστασίας Προσωπικών Δεδομένων(DPO) και συμβούλου
Παρακαταθήκης, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16.
Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής.
Παρακαλούμε να μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών
κάλυψης της θέσης γραμματέα Διοικητικού Συμβουλίου, υπεύθυνου προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
(DPO) και συμβούλου Παρακαταθήκης, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές που
εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθ. 698/24-12-2020 απόφαση της Διευθύνουσας Συμβούλου, είτε εγγράφως στο
πρωτόκολλο της ELEUSIS 2021 Β.Λάσκου 8 &Παγκάλου, 19200 Ελευσίνα είτε μέσω e-mail στο
promitheies@eleusis2021.eu μέχρι την Τρίτη, 5/1/2021 και ώρα 15:00μμ.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι συνολικού
προϋπολογισμού 24.800,00€.
Επισημαίνεται ότι πριν τη λήψη της απόφασης ανάθεσης μαζί με την προσφορά σας πρέπει να
προσκομισθούν υποχρεωτικά το αποδεικτικό εκπροσώπησης, το απόσπασμα του ποινικού μητρώου, η
φορολογική και η ασφαλιστική ενημερότητα ως αποδεικτικά μέσα περί μη συνδρομής των λόγων
αποκλεισμού των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 (για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας άνω των
2.500€ χωρίς ΦΠΑ) καθώς και όποια άλλα δικαιολογητικά προβλέπονται στη συνημμένη απόφαση.