Νέα

[Έληξε] Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, υποστήριξης γραφείου, υπεύθυνου προστασίας προσωπικών δεδομένων (DPO) και συμβούλου παρακαταθήκης

10.01.2020

H Δημοτική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας, με διακριτικό τίτλο ELEUSIS 2021 πρόκειται να προβεί στην παροχή υπηρεσιών κάλυψης της θέσης γραμματέα Διοικητικού Συμβουλίου, υποστήριξης γραφείου, υπεύθυνου προστασίας Προσωπικών δεδομένων (DPO) και συμβούλου Παρακαταθήκης, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Παρακαλούμε να μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών κάλυψης της θέσης γραμματέα Διοικητικού Συμβουλίου, υποστήριξης γραφείου, υπεύθυνου προστασίας Προσωπικών δεδομένων (DPO) και συμβούλου Παρακαταθήκης, της ELEUSIS 2021, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές που εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθ. 35/13-1-2020 απόφαση της Διευθύνουσας Συμβούλου, είτε εγγράφως στο πρωτόκολλο της ELEUSIS 2021 Β.Λάσκου 8 &Παγκάλου, 19200 Ελευσίνα είτε μέσω e-mail στο promitheies@eleusis2021.eu μέχρι την Δευτέρα, 20/01/2020 και ώρα«12:00»πμ.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 18.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 22.320,00€.

Επισημαίνεται ότι πριν τη λήψη της απόφασης ανάθεσης μαζί με την προσφορά σας πρέπει να προσκομισθούν υποχρεωτικά το αποδεικτικό εκπροσώπησης, το απόσπασμα του ποινικού μητρώου, η φορολογική και η ασφαλιστική ενημερότητα ως αποδεικτικά μέσα περί μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 (για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας άνω των 2.500€ χωρίς ΦΠΑ) καθώς και όποια άλλα δικαιολογητικά προβλέπονται στη συνημμένη απόφαση.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
✓ Πτυχίο Νομικής αναγνωρισμένο στην Ελλάδα
✓ Άριστη γνώση αγγλικών
✓ Πολύ καλή γνώση γερμανικών και γαλλικών.
✓ Άριστη χρήση Η/Υ και σχετικών προγραμμάτων οργάνωσης γραφείου, επεξεργασίας δεδομένων και κειμένου
✓ Τουλάχιστον 8 έτη εμπειρίας εκ των οποίων τουλάχιστον 3 έτη σε εταιρικό δίκαιο και εμπορικές συμβάσεις
✓ Ευέλικτο ωράριο
✓ Δυνατότητα πραγματοποίησης ταξιδιών

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
▪ Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
▪ Εμπειρία σε πολιτιστικό φορέα
▪ Προϋπηρεσία σε πολιτιστικό οργανισμό δημοσίου ή ευρύτερου δημοσίου τομέα στη θέση Γραμματέα Δ.Σ. με παρόμοια καθήκοντα όπως αυτά της πρόσκλησης
▪ Καλή γνώση ιταλικών

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ
Η εν λόγω θέση περιλαμβάνει τις ακόλουθες βασικές αρμοδιότητες:
1. Συγκέντρωση των εισηγήσεων, η ταξινόμηση τους και η τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών.
2. Σύγκληση, οργάνωση και συντονισμός των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Σύνταξη των προσκλήσεων των Γενικών Συνελεύσεων, των ημερήσιων διατάξεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και η δημοσίευση και γνωστοποίηση τους, όπως προβλέπεται από το νόμο.
4. Κατάρτιση της ημερήσιας διατάξεως των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Τήρηση φυσικού, αλλά και ηλεκτρονικού αρχείου των αποφάσεων των συνεδριάσεων με τις ανάλογες υπογραφές των υπευθύνων. Η τήρηση των βιβλίων πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.
6. Προετοιμασία πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Σύνταξη και έκδοση αποσπασμάτων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.
8. Ανάρτηση αποφάσεων στις απαιτούμενες πλατφόρμες (ΔΙΑΥΓΕΙΑ κλπ).
9. Σύνταξη καταστάσεων αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
10. Ενημέρωση των εισηγητών για το αποτέλεσμα των εισηγήσεων, αλλά και την αποστολή των πρακτικών.
11. Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων-προθεσμιών και συντονισμός Διευθύνσεων για υποβολή εισηγήσεων.
12. Υποβολή καταστάσεων υπόχρεων ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ.
13. Παροχή κάθε είδους υπηρεσιών υποστήριξης προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
15. Έλεγχος και διαχείριση της ορθής ροής των νομικών εγγράφων με τους εξωτερικούς νομικούς συνεργάτες της εταιρείας.
16. Προετοιμασία συμφωνητικών συνεργασίας.
17. Μετάφραση και επικύρωση διοικητικών εγγράφων.
18. Συνεργασία με τους Νομικούς Συμβούλους για την διεκπεραίωση κάθε νομικής ανάγκης της Εταιρείας.
19. Προέλεγχο των ερωτημάτων που τίθενται προς τον Νομικό Σύμβουλο
20.Προετοιμασία, Υποβολή όλων των εγγράφων για τη νομιμοποίηση της Εταιρείας.
21. Άσκηση διοικητικών καθηκόντων σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Προέδρου του ΔΣ.
22. Προετοιμασία, συντονισμό/παρακολούθηση/υλοποίηση προγραμμάτων δραστηριοτήτων του ΔΣ.
23. Επιμέλεια για τη γρήγορη διεκπεραίωση των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και για την υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.
24. Συμβουλευτική για την θέσπιση και την παρακολούθηση των πνευματικών δικαιωμάτων και την παρακαταθήκη, προς την αντίστοιχη διεύθυνση στην εταιρεία.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO)
Η εν λόγω θέση περιλαμβάνει τις ακόλουθες βασικές αρμοδιότητες:
1.Ενημέρωση και παροχή συμβουλών προς τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή/και τους εκτελούντες για λογαριασμό της Εταιρείας την επεξεργασία και τους υπαλλήλους/συνεργάτες που επεξεργάζονται δεδομένα για τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την νομοθεσία σχετικά με την προστασία δεδομένων.
2. Διαρκής παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία σχετικά με την προστασία δεδομένων και με τις πολιτικές του υπευθύνου επεξεργασίας σε σχέση με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων της ανάθεσης αρμοδιοτήτων, της ευαισθητοποίησης και της κατάρτισης των υπαλλήλων που συμμετέχουν στις πράξεις επεξεργασίας και των σχετικών ελέγχων.
3. Παροχή συμβουλών, όταν ζητείται, όσον αφορά την εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων και παρακολούθηση της υλοποίησής της σύμφωνα με το άρθρο 35 του ΓΚΠΔ.
4. Συνεργασία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).
5. Επικοινωνία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) για ζητήματα που σχετίζονται με την επεξεργασία, περιλαμβανομένης της προηγούμενης διαβούλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 36 του ΓΚΠΔ και πραγματοποίηση διαβουλεύσεων, ανάλογα με την περίπτωση, για οποιοδήποτε άλλο θέμα συνδέεται με τις πράξεις επεξεργασίας, συνεκτιμώντας τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας.

 

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς