Νέα

[Έληξε] Διευθυντής/ντρια Παραστατικών Τεχνών

10.06.2020

Η Ελευσίνα 2021 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης αναζητά μέσω της ICAP Recruitment Solutions:

Διευθυντή/ντρια Παραστατικών Τεχνών

Αντικείμενο της Διεύθυνσης είναι η σύνδεση της πόλης της Ελευσίνας, των κατοίκων της αλλά και των επισκεπτών με το πρόγραμμα της ΠΠΕ, η ένταξη της καλλιτεχνικής δημιουργίας στον πυρήνα της καθημερινότητας της πόλης και η διάχυσή της στο δημόσιο χώρο, με αποτέλεσμα την παραγωγή ενός ορατού αποτυπώματος μέσα από μικρές, ή μεγάλης κλίμακας εκδηλώσεις. Η Διεύθυνση στοχεύει στην ενίσχυση της παραγωγικότητας, πολυμορφίας, κινητικότητας και της εξωστρέφειας της τοπικής αλλά και ευρύτερης καλλιτεχνικής δημιουργίας και στη συνομιλία αυτής με άλλους καλλιτέχνες, πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στο πεδίο ενδιαφέροντος της Διεύθυνσης ανήκουν όλες οι μορφές καλλιτεχνικής δημιουργίας που ανήκουν στο φάσμα των παραστατικών τεχνών (θέατρο, χορός, μουσική, κινηματογράφος, φεστιβάλ, σύνθετα γεγονότα κλπ.).

Για τους σκοπούς αυτούς και για την ανάπτυξη δικτύων η Διεύθυνση δύναται να συνεργάζεται με φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού (Εθνική Λυρική Σκηνή, Εθνικό Θέατρο, Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου κ.α.).

Κύριες αρμοδιότητες:

 • Η έρευνα, ο σχεδιασμός και η κατάρτιση καλλιτεχνικού προγράμματος παραστατικών τεχνών σε ισοβαρή αναλογία για τους τομείς θεάτρου, χορού, μουσικής, φεστιβάλ κλπ. Ειδικότερα, η συμβολή στη διαμόρφωση του συνολικού καλλιτεχνικού προγράμματος, ο σχεδιασμός και η διαμόρφωση της καλλιτεχνικής προσέγγισης, η καλλιτεχνική επιμέλεια, η αναζήτηση και πρόταση για επιλογή καλλιτεχνών ή/και καλλιτεχνικών συνεργατών ή/και λοιπών συντελεστών που σχετίζονται με τις παραστατικές τέχνες. Η περιγραφή των ειδικότερων επιδιώξεων, περιεχομένου, μέσων, υποδομών, προδιαγραφών παραγωγής και πόρων υλοποίησης κάθε καλλιτεχνικής δραστηριότητας (art project) οποιασδήποτε μορφής που εντάσσεται στο αντικείμενο της Διεύθυνσης και ειδικότερα είτε στον τομέα των Παραστατικών Τεχνών.
 • Η επιμέλεια του προγράμματος στο πεδίο ευθύνης της, μετά από έρευνα των σχετικών καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και διεθνώς και αφού συνεκτιμηθούν οι ιδιαίτερες προτιμήσεις του τοπικού κοινού αλλά και οι τοπικές συνθήκες δεδομένου ότι η επιδιώκεται η απεμπόληση του στερεοτύπου της βιομηχανικής πόλης. Κατά την επιμέλεια συντελείται η διαμόρφωση της προτεινόμενης δομής, του περιεχομένου και του χρονοπρογραμματισμού συνολικά του προγράμματος και ειδικότερα των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και λοιπών δραστηριοτήτων που αυτό περιλαμβάνει. Για το σκοπό αυτό, η συνεργασία και με τις λοιπές Διευθύνσεις της Γενικής Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης είναι απαραίτητη όταν αυτό απαιτείται.
 • Η συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις για την υλοποίηση των καλλιτεχνικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων και η συμμετοχή στο διάλογο με τους πολίτες ιδιαίτερα σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ενεργοποίησης και Συμμετοχής Κοινού.
 • Η περιγραφή των ειδικότερων επιδιώξεων, περιεχομένου, μέσων, υποδομών, προδιαγραφών παραγωγής και πόρων υλοποίησης κάθε καλλιτεχνικής δραστηριότητας (art project) οποιασδήποτε μορφής εντάσσεται στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα στο πεδίο ευθύνης της.
 • Η επιμέλεια του προγράμματος στο πεδίο ευθύνης της, μετά από έρευνα των σχετικών καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και διεθνώς και αφού συνεκτιμηθούν οι ιδιαίτερες προτιμήσεις του τοπικού κοινού. Κατά την επιμέλεια συντελείται η διαμόρφωση της προτεινόμενης δομής, του περιεχομένου και του χρονοπρογραμματισμού συνολικά του προγράμματος και ειδικότερα των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και λοιπών δραστηριοτήτων που αυτό περιλαμβάνει.
 • Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Εκτέλεσης Παραγωγής κατά τον αναλυτικό προσδιορισμό, των τεχνικών προ-απαιτούμενων κάθε προτεινόμενης καλλιτεχνικής δραστηριότητας.
 • Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Εκτέλεσης Παραγωγής, τη Διεύθυνση Κτιριακών Εγκαταστάσεων και Υποδομών και το Γραφείο Παρακαταθήκης, τη Διεύθυνση Ενεργοποίησης και Συμμετοχής Κοινού/Πολιτών- Community Engagement, τη Διεύθυνση Marketing και Επικοινωνίας και τη Διεύθυνση Διοικητικών -Οικονομικών Υπηρεσιών για την προετοιμασία του λεπτομερούς φακέλου της κάθε δράσης.
 • Η προετοιμασία εισηγήσεων για την έγκριση καλλιτεχνικών δράσεων από το Δ.Σ. με βάση το λεπτομερή φάκελο δράσης.

Περιγραφή θέσης:

 • Η υποβολή εισηγήσεων προς το ΔΣ της Εταιρείας, για έγκριση μιας δράσης του πεδίου ευθύνης της μετά από σχετικό αίτημα του ΔΣ προς τη Διεύθυνση και ενημέρωση της Γενικής Διεύθυνσης.
 • Η συνεργασία (συμβουλευτική) με τις άλλες Διευθύνσεις για τα projects που πραγματοποιούνται στο δημόσιο χώρο και σε κλειστές δομές ώστε να διατηρείται μία συνοχή στη παρέμβαση της ΠΠΕ, και ιδιαίτερα με τη Διεύθυνση Κτιριακών Εγκαταστάσεων και Υποδομών.
 • Η συνεργασία για την προετοιμασία απολογισμού, όπου κρίνεται κατόπιν συνεννόησης ότι απαιτείται, δράσης με τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Εκτέλεσης Παραγωγής.
 • Η αντιμετώπιση και επίλυση όλων των ζητημάτων καλλιτεχνικής φύσης που σχετίζονται με την εκτέλεση του μέρους του προγράμματος ευθύνης της Διεύθυνσης.
 • Η εισήγηση προτάσεων προς τη Γενική Διεύθυνση για την καλλιτεχνική δικτύωση της Εταιρείας, τη δημιουργία σχέσεων και δικτύων ανάμεσα στην καλλιτεχνική ομάδα και την καλλιτεχνική κοινότητα καθώς και την επιδίωξη συνεργασιών με άλλες πόλεις, φορείς, φεστιβάλ, οργανισμούς και διοργανώσεις από την Ελλάδα και την Ευρώπη προκειμένου να προωθηθεί το μήνυμα του καλλιτεχνικού προγράμματος.
 • Η παροχή της απαιτούμενης πληροφορίας και υποστήριξης προς την αρμόδια Διεύθυνση Κτιριακών Εγκαταστάσεων και Υποδομών και το Γραφείο Παρακαταθήκης ή/και εξωτερικών συνεργατών, για τους σκοπούς της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων, επιπτώσεων και πολιτισμικού αντίκτυπου κάθε καλλιτεχνικής δραστηριότητας που έχει υλοποιηθεί.
 • Η προετοιμασία υλικού τεκμηρίωσης (documentation) και πρακτικών από τις συναντήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των δράσεων ευθύνης της προκειμένου αυτό να αξιοποιηθεί από τη Διεύθυνση Marketing/ Επικοινωνίας και να καταστεί διαθέσιμο προς κάθε ενδιαφερόμενο.
 • Κάθε άλλη αρμοδιότητα που της ανατίθεται με απόφαση της Γενικής Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Θεατρολογίας / Κινηματογράφου / Πολιτιστικής Διαχείρισης
 • Τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρίας στην επιμέλεια διεθνών καλλιτεχνικών δράσεων (Φεστιβάλ, παραστάσεων, μουσικών εκδηλώσεων)
 • Πολύ καλή γνώση του χώρου των παραστατικών τεχνών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δίκτυο επαφών με καλλιτέχνες και πολιτιστικούς φορείς σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες
 • Πολύ καλή κατανόηση της φιλοσοφίας και της αποστολής του προγράμματος της Ελευσίνας 2021 και ικανότητα να υπηρετήσει τους σκοπούς του
 • Άριστη γνώση ελληνικών και αγγλικών σε προφορικό και γραπτό λόγο
 • Διαθεσιμότητα για συχνές μετακινήσεις στο εξωτερικό
 • Ευελιξία για νυχτερινή απασχόληση καθώς και απασχόληση το Σαββατοκύριακο, όποτε απαιτείται βάσει του προγραμματισμού της Ελευσίνας 2021

Επιθυμητά προσόντα:

 • Μεταπτυχιακές σπουδές
 • Άλλες ξένες γλώσσες
 • Εμπειρία και γνώση της Ελευσίνας και της γύρω περιοχής
 • Εμπειρία στις διαδικασίες Δημοσίων Συμβάσεων

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. Οι αιτήσεις θα γίνονται αποδεκτές έως 28/6/2020.

Για υποβολή αιτήσεων πατήστε εδώ

*Οι αμοιβές για όλες τις θέσεις υπάγονται στο ενιαίο μισθολόγιο ως ΝΠΙΔ και αφορούν μέγιστη απασχόληση ενός χρόνου με δικαίωμα ανανέωσης έως και τη λύση της εταιρίας το 2022 χωρίς δικαίωμα μονιμοποίησης σε φορείς του Δημοσίου σύμφωνα με το Άρθρο 66 του Νόμου 4509/17.