Νέα

[Έληξε] Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή Νομικών Υπηρεσιών

26.05.2020

Το Ν.Π.Ι.Δ προκηρύσσει ΑΝΟΙΧΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Νομικές Υπηρεσίες Υποστήριξης της Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας», εκτιμώμενης αξίας 95.000,00 € πλέον Φ.Π.Α 24% (22.800,00 €) ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 117.800,00 €.

Κριτήριο κατακύρωσης έχει καθορισθεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Η σύμβαση εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου Ι του Ν.4412/16 και ειδικότερα στο άρθρο 27.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικά μέσα, στα γραφεία της Eleusis 2021 Α.Ε., την 15η του μηνός Ιουνίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες και οι προδιαγραφές αυτών αναφέρονται αναλυτικά στο παράρτημα Ι της προκήρυξης, με τίτλο: ‘ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ’.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Eleusis 2021 και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.eleusis2021.eu, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 92620

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Eleusis 2021, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 210 5562001, αρμόδια η κα Παπακωνσταντίνου Μαρία)

 

Προθεσμία υποβολής προσφορών: 12-06-2020 14:00

 

Παρακάτω θα βρείτε τα δικαιολογητικά:

Περίληψη Προκήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού

Προκήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης