Νέα

[Έληξε] Ανοικτή πρόσκληση και Προδιαγραφές για την Διενέργεια Τακτικού Ελέγχου Οικονομικών καταστάσεων Οικονομικής Χρήσης 2020 & 2021 στα πλαίσια της έρευνας αγοράς.

15.06.2020

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσίας.:

«ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ»

H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΣΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2021, με διακριτικό τίτλο «ELEUSIS2021.» πρόκειται να προβεί στην παροχή υπηρεσίας

«ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2020 & 2021»

με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/16 και κατόπιν έγκρισης της ετήσιας τακτικής συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί έως 30/09/2020.

Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

 • Παρακαλούμε να μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας, στα πλαίσια της έρευνας αγοράς, για την εκτέλεση της εν λόγω παροχής υπηρεσίας σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται κατωτέρω, είτε εγγράφως στο πρωτόκολλο της «ELEUSIS2021.» Β. Λάσκου 8 και Παγκάλου, 1ος όροφος, Τ.Κ. 19200, Ελευσίνα είτε μέσω e-mail στο info@eleusis2021.eu μέχρι την Δευτέρα 29/06/2020 και 17:00 π.μ.

 • Η εκτιμώμενη ανώτερη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% δηλαδή χιλίων εννιακοσίων είκοσι (960,00) ευρώ, ήτοι συνολικής προσυπολογιζόμενης δαπάνης τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια εξήντα ευρώ (4.960,00) ευρώ. H παραπάνω τιμή αφορά ανά έτος οικονομικής χρήσης.

 • Έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων και των αποτελεσμάτων χρήσεως χρήσης 2020 & 2021, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

 • Διασφάλιση βεβαιότητας ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις.

 • Εξέταση, σε δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που να στηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις.

 • Αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθούνται, των εκτιμήσεων της Διοίκησης, και γενικότερα, της παρουσίασης των δεδομένων στις οικονομικές καταστάσεις.

 • Έκθεση για την καταλληλόλητα της χρήσης από τη Διοίκηση, της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά κριτήρια που αποκτήθηκαν και να προσδιοριστεί η ικανότητα του ΝΠΙΔ να συνεχίσει ή όχι τη δραστηριότητα του.

 • Αναλυτική Έκθεση Ελέγχου επί της Οικονομικής Διαχείρισης της Eleusis 2021 της χρήσεως 01.01.2020 – 31.12.2020 και από 01.01.2021 -31.12.2021

 • Επισημαίνεται ότι μαζί με την προσφορά σας πρέπει να προσκομισθούν υποχρεωτικά τα αναφερόμενα δικαιολογητικά που θα βρείτε παρακάτω :

 1. Σύντομο βιογραφικό ομάδας ελέγχου

 2. Απόσπασμα του σχετικού μητρώου (για την περίπτωση 2.2.1), όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Η υποχρέωση προσκόμισης αφορά τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις), τους διαχειριστές στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.). Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

 3. Πιστοποιητικό (για την περίπτωση 2.2.2), που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσο αφορά στην:

  1. καταβολή φόρων
  2. καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύρια και επικουρική για τους Έλληνες πολίτες και για τους οικονομικούς φορείς που έχουν την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα)
   Σημείωση: Σε περίπτωση νομικών προσώπων, αφορά το νομικό πρόσωπο και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία. Σε περίπτωση φυσικών προσώπων (ατομικών επιχειρήσεων), αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό. Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους -μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις.

 1. Υπεύθυνη δήλωση (για την περίπτωση 2.2.3), ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016

 2. Αντίγραφα συμβάσεων (για την περίπτωση 2.2.4) που έχει συνάψει με φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα (Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Ο.Τ.Α. κ.λπ.). Απαιτείται τουλάχιστον μία σύμβαση για κάθε έτος επί συνόλου πέντε ετών.

 3. Αντίγραφο επαγγελματικής άδειας (για την περίπτωση 2.2.5) που να έχει χορηγηθεί από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.). Τα ανωτέρω αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).

Διευκρινίζεται ότι τα ζητούμενα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα, από το Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α., τα Ν.Π.Δ.Δ., τα Δικαστήρια όλων των βαθμών κλπ. ως ορίζεται στο αρ.1 του Ν. 4250/2014, γίνονται δεκτά και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους. Ομοίως, γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και λοιπά φωτοαντίγραφα κατά τα οριζόμενα στον Ν. 4250/2014.

Ο υποψήφιος ανάδοχος δηλώνει ότι αποδέχεται τα παραπάνω κριτήρια με την υποβολή της προσφοράς.