Μερική ανάκληση της υπ’ αρ. 19/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ισχύει τροποποιηθείσα, μόνο όσον αφορά την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης “ATELIER FOR ART AND PRODUCTION MANAGERS”

30.12.2020


Έγκριση πρακτικών 19ης Συνεδρίασης Δ.Σ.

30.12.2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 22ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)

29.12.2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 22ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ

24.12.2020


Ορισμός Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Υπηρεσιών 2021

24.12.2020


Ορισμός Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών 2021

24.12.2020


Ορισμός Τριμελούς Επιτροπής Εξέτασης-Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών 2021

24.12.2020


Ορισμός Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών 2021

24.12.2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 21ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ

22.12.2020