Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση: i) επιτροπής συντονισμού για την κατάρτιση έκθεσης (report) προς την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων της Ε.Ε. και ii) επιτροπής παρουσίασης της έκθεσης προς την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων της Ε.Ε.

05.04.2021


Έγκριση πρακτικών 5ης Συνεδρίασης Δ.Σ.

05.04.2021


Λήψη απόφασης για την αποδοχή πρότασης συνεργασίας με την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας (Κ.Ε.Δ.Ε.)

05.04.2021


Έγκριση πρακτικών 4ης Συνεδρίασης Δ.Σ.

05.04.2021


Πρόσκληση 6ης Συνεδρίασης ΔΣ (μέσω τηλεδιάσκεψης)

29.03.2021


Λήψη απόφασης για την έγκριση σχεδίου υπεύθυνη δήλωσης για την επικοινωνία των καλλιτεχνικών έργων

22.03.2021


Λήψη απόφασης για την παροχή εξουσιοδότησης, για την παράσταση του πληρεξούσιου Δικηγόρου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, για την εκδίκαση της Αιτήσεως Ακυρώσεως του Ιωάννη Εριφυλλίδη κατά του Υπουργού Εσωτερικών και της σχετικής Πρόσθετης Παρεμβάσεως της Εταιρείας για την απόρριψη της άνω Αιτήσεως Ακυρώσεως

22.03.2021


Λήψη απόφασης για την έγκριση του σχεδίου Μνημονίου Κοινής Συναντίληψης

22.03.2021


Λήψη απόφασης για την ανανέωση της σύμβασης εργασίας της Διευθύντριας Επικοινωνίας και Marketing, βάσει του εσωτερικού κανονισμού της Εταιρείας

22.03.2021