Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού για την μη πλήρωση της θέσης Στελέχους Υποστήριξης Διευθύνουσας μετά από ανοικτή πρόσκληση και αξιολόγηση από εταιρεία επιλογής προσωπικού και την Επιτροπή Συνεντεύξεων

30.07.2021


Λήψη απόφασης για την ανανέωση της σύμβασης εργασίας για τη θέση του Γενικού Καλλιτεχνικού Διευθυντή, βάσει του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρείας και του άρθρου 66 του Ν.4509/2017.

30.07.2021


Πρόσκληση 19ης Συνεδρίασης ΔΣ (μέσω τηλεδιάσκεψης) της ELEUSIS 2021

29.07.2021


Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού διενέργειας του υπ’ αρ. 1/2021 συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής

28.07.2021


Πρόσκληση της 18ης Συνεδρίασης Δ.Σ. (μέσω τηλεδιάσκεψης) της ELEUSIS 2021

26.07.2021


Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης σχετικά με την έγκριση δαπάνης και τον καθορισμό τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσίας για την εκτέλεση του καλλιτεχνικού έργου “ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ”.

23.07.2021


Πρόσκληση 17ης Συνεδρίασης ΔΣ (μέσω τηλεδιάσκεψης) της ELEUSIS 2021

20.07.2021


Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εκτυπώσεων για καλλιτεχνικές δράσεις της Εταιρείας.

19.07.2021


Λήψη απόφασης για την έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης της μετάβασης της Διευθύντριας Επικοινωνίας και Marketing, κας Ελένης Τεμπονέρα και του Στελέχους Επικοινωνίας και New Media, κας Αρετής Ελένης Δημητρίου, στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το χρονικό διάστημα από τις 10 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2021.

19.07.2021