Νέα

Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσίας του καλλιτεχνικού έργου «ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚO ΕΦHΜΕΡΟ ΜΝΗΜΕIΟ» από τον Olivier Grossetete.

07.10.2019