Έγκριση Συμφώνου Παρακαταθήκης μεταξύ 1) της Εταιρείας, 2) του Δήμου Ελευσίνας, 3) του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής, Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ελευσίνας και 4) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας και εξουσιοδότηση προς την Πρόεδρο Δ.Σ. για την υπογραφή αυτού

10.05.2021


Έγκριση προτύπου Ιδιωτικού Συμφωνητικού Χορηγιών Επικοινωνίας και εξουσιοδότηση προς τη Διευθύνουσα Σύμβουλο για την υπογραφή του

10.05.2021


Έγκριση πρακτικών 6ης και 7ης Συνεδρίασης Δ.Σ.

10.05.2021


Πρόσκληση 9ης Συνεδρίασης Δ.Σ. (μέσω τηλεδιάσκεψης)

07.05.2021


Πρόσκληση 8ης Συνεδρίασης Δ.Σ. (μέσω τηλεδιάσκεψης)

28.04.2021


Έγκριση του προϋπολογισμού του προγράμματος «ATELIER FOR ART & PRODUCTION MANAGERS» και έγκριση της δαπάνης και των τεχνικών προδιαγραφών της συνεργασίας με το FESTIVAL ACADEMY και εξουσιοδότηση προς τη Διευθύνουσα Σύμβουλο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης

26.04.2021


Πρόσκληση 7ης Συνεδρίασης Δ.Σ. (μέσω τηλεδιάσκεψης)

22.04.2021


Έγκριση επέκτασης μίσθωσης ακινήτου για χρήση γραφειακών χώρων της Εταιρείας και εξουσιοδότηση προς τη Διευθύνουσα Σύμβουλο για την υπογραφή του σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης

05.04.2021


Προκήρυξη για την άμεση κάλυψη της θέσης Διευθυντή Κτηριακών Εγκαταστάσεων και Υποδομών βάσει του άρθρου 66 του Ν. 4509/2017

05.04.2021