Πρόσκληση της 4ης Συνεδρίασης ΔΣ μέσω τηλεδιάσκεψης

05.03.2021


Ανάκληση της υπ’ αρ. 116/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά την έγκριση των όρων της τριμερούς συμφωνίας μεταξύ 1. Της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ», 2. Της Της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «DANCE CULTURAL CENTRE UNITIVA» για την υλοποίηση του έργου «SPRING FORWARD 2021»

26.02.2021


Λήψη απόφασης για την μερική τροποποίηση της υπ’ αρ. 104/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, μόνο όσον αφορά την αποδοχή των όρων παραχώρησης για το καλλιτεχνικό έργο «Τόσο ωραία όσο εδώ αποκλείεται να είναι στον Παράδεισο», καθώς και την αποδοχή των λειτουργικών εξόδων που προκύπτουν από την εν λόγω παραχώρηση

26.02.2021


Τροποποίηση της υπ’ αρ. 134/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση προϋπολογισμού και παρουσίαση αρχιτεκτονικής μελέτης για το Π. Δημαρχείο» και εξουσιοδότηση προς τη Διευθύνουσα Σύμβουλο για την έγκριση των σχετικών δαπανών

26.02.2021


Έγκριση πρακτικών Δ.Σ. 21ης Συνεδρίασης Δ.Σ.

26.02.2021


Λήψη απόφασης για την έγκριση του προϋπολογισμού του Προγράμματος “Atelier for Art & Production Managers” και την έγκριση της δαπάνης και των τεχνικών προδιαγραφών της συνεργασίας με το FESTIVAL ACADEMY

24.02.2021


Λήψη απόφασης για την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης και εργασίας προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου του προσωπικού βάσει του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ενιαίο μισθολόγιο)

23.02.2021


Λήψη απόφασης την διεξαγωγή των εκδηλώσεων του καλλιτεχνικού προγράμματος και λοιπών διοικητικών υποχρεώσεων, πέραν του συμβατικών ωρών λειτουργίας της Εταιρείας

23.02.2021


Λήψη απόφασης για την ενεργοποίηση χρήσης της «Παγίας εντολής πληρωμών» για το έτος 2021, όπως ορίζεται στον Κανονισμό Οικονομικής Λειτουργίας και ορισμός υπεύθυνου υπαλλήλου

23.02.2021