Έγκριση, παραλαβή και αποπληρωμή του 3ου παραδοτέου της Προγραμματικής Σύμβασης με το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας) που αφορά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του Έργου Αξιολόγησης της Εταιρείας

08.06.2021


Έγκριση της δαπάνης και καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών όρων σύμβασης για την εκτέλεση της καλλιτεχνικής δράσης «ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ»

08.06.2021


Πρόσκληση 10ης Συνεδρίασης (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Δ.Σ.

04.06.2021


Έγκριση Χάρτας Εθελοντισμού της ELEUSIS 2021, καθώς και των προτύπων εγγράφων που σχετίζονται με αυτήν

12.05.2021


Έγκριση πρακτικών 8ης Συνεδρίασης Δ.Σ.

12.05.2021


Έγκριση Συμφώνου Παρακαταθήκης μεταξύ 1) της Εταιρείας, 2) του Δήμου Ελευσίνας, 3) του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής, Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ελευσίνας και 4) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας και εξουσιοδότηση προς την Πρόεδρο Δ.Σ. για την υπογραφή αυτού

10.05.2021


Έγκριση προτύπου Ιδιωτικού Συμφωνητικού Χορηγιών Επικοινωνίας και εξουσιοδότηση προς τη Διευθύνουσα Σύμβουλο για την υπογραφή του

10.05.2021


Έγκριση πρακτικών 6ης και 7ης Συνεδρίασης Δ.Σ.

10.05.2021


Πρόσκληση 9ης Συνεδρίασης Δ.Σ. (μέσω τηλεδιάσκεψης)

07.05.2021